DE HELE MAAND 10% KASSA KORTING!

Algemene Voorwaarden van Luxury Marble Interior B.V. (tevens handelend onder de naam www.marmertafel.nl) d.d. 01 september 2018

Artikel 1             Definities

In deze algemene voorwaarden (de “AV”) worden de volgende definities gehanteerd:

 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Luxury Marble Interior B.V. (hierna: LMI), welke van toepassing zijn op alle contracten, overeenkomsten en afspraken, alsmede op alle contracten, overeenkomsten en afspraken, die daaruit voortvloeien, gesloten met LMI.
 • Luxury Marble Interior B.V.: de besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 71606084, tevens handelend onder de naam marmertafels en/of via de website marmertafel.nl
 • Tafel en/of Product: alle goederen die worden aangeboden door LMB, geheel of gedeeltelijk gemaakt van of met natuursteen
 • Natuursteen: alle materialen, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, marmer en graniet, welke uit de natuur worden gewonnen als gehele platen c.q. delen
 • Koper: de natuurlijke persoon die een tafel en/of Product van LMI koopt.

Artikel 2             Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op overeenkomsten met kopers die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Overeenkomsten met andere personen (niet-consumenten) worden uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Klanten. De toepasselijkheid van andere (algemene en/of Product) voorwaarden, waardoor de koper wordt verwezen, waaronder maar niet daartoe beperkt, voorwaarden van de koper en/of branchevoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3             Producten

 1. LMI verkoopt tafels in diverse varianten, gemaakt van natuursteen, met metalen onderstellen. Deze tafels zijn uitsluitend modellen (tafels en anderszins) gemaakt op instructies van een Koper, welke daarom in de bestelling worden aangemerkt als maatwerk.
 2. De op de website vermelde maten dienen louter als voorbeelden voor de Koper, van gangbare maten in de mogelijke modellen. Modellen, die geheel afwijken van in de markt gebruikelijke modellen, zoals octogonale vormen, worden alleen gemaakt na email wisseling tussen LMI en Koper.
 3. Natuursteen Producten zijn soms (tijdelijk) niet, of niet in de gewenste hoeveelheid te leveren. Wanneer dit zich voordoet, zal LMI de (kandidaat) Koper hieromtrent zo spoedig mogelijk inlichten.
 4. Natuursteen Producten zijn uit hun aard niet uniform en kleur en accentverschillen kunnen optreden. LMI heeft de inspanningsverplichting om (i) als 2 zelfde kleuren worden besteld van een standaardmodel (ii) maatwerk wordt besteld dat grote is dan uit één plaat wordt gemaakt, zoveel mogelijk te zorgen voor gelijke kleuren/accenten.
 5. De foto’s van de Producten en/of materialen op de website van LMI, zijn een zo getrouw mogelijke weergave van beschikbare producten. In verband met omstandigheden en eigenschappen, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is er echter geen garantie, dat er volledig overeenstemming is in de kleuren en/of accenten. Voor standaard Producten, wordt een marge van 2.5% van de opgegeven maten van het gebruikte natuursteen, als aanvaardbaar beschouwd.

Artikel 4             Totstandkoming overeenkomst en prijswijzigingen

 1. De overeenkomst, waaronder ook begrepen eventuele wijzigingen of aanvullingen, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Koper. Deze aanvaarding geschiedt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. Er is sprake van een volledige totstandkoming, als LMI, na aanvaarding van het aanbod door de Koper, dan wel op diens specifiek maatwerk bestelling, de ontvangst daarvan bevestigt. Zonder bevestiging door LMI, is er geen overeenkomst.
 2. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn de artikelen 7:46a t/m 7:46j van het BW van toepassing, met uitzondering van bestellingen die in het bestelproces worden aangemerkt als maatwerk en derhalve vallen onder de uitzondering van artikel 6:230p sub f BW. Alle producten van LMI zijn maatwerk.
 3. Wanneer na het tot stand komen van de koopovereenkomst voor een Product, met betrekking tot het Product, de daarin verwerkte zaken en materialen of het transport daarvan nieuwe belastingen, invoerrechten of heffingen worden ingevoerd of bestaande verhoogd, worden deze aan de Koper in rekening gebracht
 4. Wanneer bij een consumententransactie de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst door LMI wordt verhoogd, is de Koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt door binnen 8 dagen na intreding van het feit welke het recht op ontbinding heeft gecreëerd, LMI hiervan schriftelijk en aangetekend op de hoogte te stellen.

Artikel 5             Weigering bestellingen

LMI heeft altijd het recht om een bestelling te weigeren, zonder gehouden te zijn daarvoor een reden op te geven, of deze aan extra voorwaarden te onderwerpen

Artikel 6             Levering, risico en eigendomsoverdracht

 1. LMI heeft het recht om een bestelling in delen uit te voeren. De Koper wordt ingelicht over de verwachte termijn(en) van levering en – indien van toepassing – over eventuele wijzigingen daarin. Levertermijnen zijn altijd bij benadering en vormen nimmer een fatale termijn. Slechts indien er sprake is van overmacht, als beschreven in artikel 11, kan een lang uitblijvende levering grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
 2. LMI kiest de wijze van transport en de derde partij die het vervoer verzorgt. Het risico voor het/de bestelde Product(en) gaat over op koper op het moment van aflevering door de vervoerder op het bij de bestelling aangegeven adres. Koper wordt voor de levering ingelicht over de datum en tijd van de feitelijke levering en dient dan zelf, of via een gemachtigde, aanwezig te zijn om het/de Product(en) in ontvangst te nemen. Eventuele bezwaren of opmerkingen over de levering moeten, zo mogelijk, worden aangetekend op de documenten van de vervoerder en per email worden bevestigd naar LMI. Indien dit niet mogelijk is, dan moeten bezwaren, alsmede klachten over gebreken, ten spoedigste per email worden gemeld, doch uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst, of binnen 24 uur nadat de Koper het bedoelde gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Op Koper rust de verplichting om het Product (waaronder, maar niet daartoe beperkt, het natuursteen, het onderstel en mogelijk andere materialen) zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren.
 3. De Koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient de Koper na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden, met inbegrip van de vraag of de juiste goederen geleverd. Als de geleverde Producten niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik, dan wel dat een zichtbaar gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd, dan moet de Koper deze binnen 7 werkdagen na levering per email aan LMI melden. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van LMI.
 4. U dient voorzichtig te zijn met het openen van de verpakking waarin de Producten zijn geleverd en de Producten zorgvuldig opnieuw te verpakken in de originele (of vergelijkbare) verpakking voordat u de Producten aan ons retourneert
 5. De Koper is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de ruimte, waar het geleverde Product moet worden neergezet. De vervoerder is niet gehouden Producten één verdieping via de trap naar boven te brengen. Voor flatgebouwen geldt dat een werkende lift vereist is om het Product naar de tweede verdieping of hoger te brengen.
 6. Indien feitelijke aflevering onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld omdat de Koper of zijn gemachtigde niet aanwezig is, zijn de eventuele kosten voor vervoer terug naar het verzendpunt en/of LMI, voor rekening van Koper.
 7. Als de Koper geen afleveradres heeft opgegeven, dan is het woonadres van Koper dan wel het adres dat hoort bij de bankrekening, debit of creditcard waarmee betaling verricht is, bepalend voor het afleveradres.
 8. LMI blijft eigenaar van het Product, totdat de volledige koopprijs en eventuele bijkomende kosten, door de koper is voldaan. Indien de levering bestaat uit meerdere Producten, dan blijft het eigendomsvoorbehoud op alle producten rusten, ook al is slechts één Product niet (volledig) betaald.
 9. Mocht de koper niet kunnen voldoen aan de afgesproken betalingsovereenkomst, dan heeft LMI het recht de koop te ontbinden en de aanbetaling te verrekenen met de gemaakte (on) kosten.
 10. De Koper is verantwoordelijk voor het Product na ontvangst en dient er als een goed huisvader voor te zorgen, ook al is hij/zij nog geen juridisch eigenaar.

Artikel 7             Herroepingsrecht

 1. Louter en alleen, als voldaan wordt aan de voorwaarden van de wetgeving betreffende koop op afstand, zijn de bepalingen van artikel 6:230 e.v. BW van toepassing voor Kopers/consumenten.
 2. Deze bepalingen houden in dat de Koper in geval van consumentenkoop, niet zijnde een bestelling die aangemerkt is als maatwerk, gedurende 14 dagen na ontvangst, het recht heeft de koop te ontbinden door mededeling aan LMI, onder de verplichting om het/de Product(en) voor eigen kosten en risico terug te zenden naar LMI. Koper zal daarbij de instructies van LMI opvolgen. De precieze regeling is opgenomen in artikel 8.
 3. Deze bepaling is nadrukkelijk niet van toepassing op de maatwerk producten van LMI. Louter en alleen wanneer LMI standaardmodellen zou aanbieden, kan er sprake zijn van toepasselijkheid van deze regeling.

Artikel 8             Wettelijke regeling voor producten die NIET als maatwerk zijn geleverd

 1. De Koper heeft, met inachtneming van de bepalingen van artikel 6:230p BW, het wettelijk recht van gedachten te veranderen en binnen 14 dagen na levering van het/de bestelde Producten de overeenkomst tussen met LMI zonder opgave van reden te ontbinden. Dit is het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geldt nimmer voor maatwerk Producten.
 2. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door of namens Koper. De Koper is verplicht om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de/het Product(en) en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het Product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht, moet deze dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de/het Product(en) schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken aan LMI. Aan het herroepen van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
 4. De Koper moet de goederen onbeschadigd, (in originele staat en verpakking) te retourneren. Retourneren kan via de oorspronkelijke vervoerder of een andere derde partij. De contractuele verhouding voor terugzenden is louter tussen de Koper en de vervoerder. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer van de Koper. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de Koper en dienen door deze aan de vervoerder betaald te worden. Alle risico’s verbonden aan het vervoer zijn voor de Koper.
 5. Indien de Koper zijn overeenkomst met LMI herroept, dan vergoedt LMI aan Koper alle van de Koper ontvangen bedragen, waaronder de verzendkosten van de levering. Hiervan zijn uitgesloten de kosten die voor de retourzending zijn gemaakt).
 6. LMI kan de terugbetaling uitstellen totdat het de/het Product(en) terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, de Koper aan LMI een bewijs van retournering van de/het Product(en) heeft verstrekt.
 7. LMI kan aftrek toepassen op het bedrag van de terugbetaling voor waardeverlies van de/het geleverde Product(en) indien het verlies is veroorzaakt door het door de Koper onnodig en/of onzorgvuldig behandelen daarvan. De Koper is aansprakelijk voor een verminderde waarde van de Producten als gevolg van ongewone en/of onredelijke slijtage van het Product anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Producten vast te stellen. LMI kan aftrek toepassen op iedere restitutie (waarop de Koper recht heeft) voor een dergelijk waardeverlies van ieder door LMI geleverd Product.
 8. Als blijkt dat de Producten niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het Product blijft in dat geval eigendom van de Koper. Op verzoek kan van de Koper, kan het Product ook opnieuw naar de Koper worden verstuurd, mits de Koper de verzend/transportkosten rechtstreeks betaalt aan de vervoerder.
 9. Producten van LMI op maat voor de Koper gemaakt, zijn niet onderworpen aan het herrroepingsrecht van 14 dagen.
 10. Eveneens, wanneer een Product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd, dan vervalt enig recht van de Koper op terugbetaling.

Artikel 9             Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten of afwijkende meningen over de/het geleverde Product(en) dienen binnen de 14 dagen na levering of na het ontstaan ervan per email of aangetekende brief met bericht van ontvangst worden gemeld aan LMI.
 2. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, dan kan LMI, geheel naar eigen keuze, besluiten tot: (a) omruilen van het Product; (b) repareren van enige schade of (c) teruggave van de koopprijs.
 3. LMI is slechts aansprakelijk voor eventuele directe schade veroorzaakt door tekortkomingen van het/de geleverde Product(en).
 4. Elke aansprakelijkheid van LMI is beperkt zich tot het aankoopbedrag van het betreffende Product. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor directe schade en niet voor indirecte schade onder welke naam dan ook, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, gevolgschade, immateriële schade, schade door bedrijfsstagnatie etc.
 5. Indien LMI toch aansprakelijk wordt gesteld, dan kan de schade nimmer meer bedragen dan het maximum dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van LMI.

Artikel 10          Garantie

LMI geeft 5 jaar garantie op haar Producten. Afhandeling van de garantie zal voor rekening zijn van LMI, behalve de verzendkosten gemaakt door de Koper om het Product weer terug te zenden. Niet tot de garantie behoren schades en/of defecten ontstaan door onzorgvuldig omgaan met de Producten, waartoe te rekenen handelen in strijd met de bij het Product geleverde gebruiksvoorschriften voor natuursteen.

Artikel 11          Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft LMI het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat LMI daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Koper niet meer van LMI kan worden verlangd. In elk geval - maar niet uitsluitend - wordt onder overmacht begrepen: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terroristische handelingen, terreurdreiging, importbeperkingen en andere overheidsvoorschriften, watersnood, waterschade, diefstal, molest, brand, staking, overmatige regen- of sneeuwval, transportproblemen, onvoorziene technische complicaties, computer- en bedrijfsstoringen bij LMI, c.q. bij diens ingeschakelde derden en/of wanprestatie door die derden waardoor LMI zelf niet in staat is na te komen. 
 3. Wanneer de overmachtssituatie langer dan zes (6) maanden heeft geduurd, heeft ieder der Partijen het recht om de koopovereenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, door middel van een email of een aangetekende brief.

Artikel 12          Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de producten aangeboden door LMI, berusten bij LMI en/of eventuele licentiegevers.
 2. Indien een Product wordt gemaakt als maatwerk op basis van een ontwerp en/of andere instructies van de Koper, dan vrijwaart de Koper LMI van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van het ontwerp en/of de instructies.

Artikel 13          Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle overeenkomsten en afspraken tussen LMI en de Koper (of kandidaat-Koper) worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen LMI en de Koper worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van LMI om het geschil of een eventuele schadeclaim in te stellen voor de bevoegde rechter in de woonplaats van de Koper.


Artikel 14.         Wijziging Algemene Voorwaarden

LMI heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden na de datum van de wijziging of de aanvulling.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen beschikbaar worden gesteld in diverse talen. In geval van verschil in interpretatie, is de Nederlandse tekst beslissend.

Versie: Amsterdam, 01 september 2018