DE HELE MAAND 10% KASSA KORTING!

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor natuurstenen bouwwerken Vastgesteld door de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven op 16 april 2013 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland op 23 april 2013.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Definities
Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN): vereniging van bedrijven die zich toeleggen op de levering van natuurstenen bouw- en/of grafwerken.
Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder wordt ook begrepen materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen.
Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen of natuurstenen composieten zijn verwerkt.
Leverancier: elke onderneming die lid is van de ABN.
Wederpartij: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met een leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
1.2 Aanbiedingen door de Leverancier, overeenkomsten tussen de Leverancier en de Wederpartij, en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door de Leverancier van de hand gewezen.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere overeenkomst die met de Wederpartij wordt gesloten, nadat voor de eerste maal met de Wederpartij een overeenkomst is gesloten onder de werking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – OFFERTES, OVEREENKOMSTEN
2.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.
2.2 De overeenkomst (waaronder ook begrepen wijzigingen en/of aanvullingen) komt pas tot stand wanneer de directie van de Leverancier binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht tot levering, deze opdracht schriftelijk bevestigt.
2.3 Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.
2.4 De Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – BELASTINGEN EN LONEN
3.1 Wanneer na het uitbrengen van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst op het aangeboden of geleverde werk, de daarin verwerkte zaken en materialen of het transport daarvan nieuwe belastingen, invoerrechten of heffingen worden ingevoerd of bestaande verhoogd, worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht.
3.2 Wanneer na het uitbrengen van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst de CAO-lonen van werknemers in het natuursteenbedrijf in binnen- of buitenland worden verhoogd, is de Leverancier bevoegd de hogere kosten die daaruit voortvloeien in rekening te brengen aan de Wederpartij, die verplicht is deze kosten te betalen.
3.3 Wanneer bij een consumententransactie de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd is de Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt door binnen 8 dagen na intreding van het feit welke het recht op ontbinding heeft gecreëerd, de Leverancier hiervan schriftelijk en aangetekend op de hoogte te stellen.

Artikel 4 – HOEVEELHEDEN
4.1 Over de in de overeenkomst genoemde hoeveelheden van bewerkt natuursteen wordt voor de inhoud van de steen gerekend naar het kleinste omschreven parallellepipedum, waarbij natuursteen van minder dan 10 dm3 als natuursteen van 10 dm3 wordt gerekend.
4.2 Bij levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van het natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.
4.3 Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal 5 naar boven.

Artikel 5 – LEVERING EN LEVERTIJD
5.1 De Leverancier en de Wederpartij zullen overeenkomen onder welke condities de levering zal plaatsvinden, bijvoorbeeld “af werkplaats”, “vrij op vervoermiddel”, “franco werk” of “gesteld in het werk”.
5.2 Bij levering “af werkplaats” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden vóór het laden op het vervoermiddel.
5.3 Bij levering “vrij op vervoermiddel” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de goederen op het vervoermiddel zijn geladen.
5.4 Bij levering “franco werk” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij in ontvangst name vóór het lossen op de overeengekomen bestemming indien deze met het gebruikte transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Wanneer de bestemming niet in redelijkheid bereikbaar is, mag de Leverancier zelf een plaats voor de levering aanwijzen, onder gelijktijdige schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij.
5.5 De Wederpartij is verplicht het geleverde binnen drie werkdagen na de levering op beschadigingen en/of gebreken te controleren en vervolgens binnen drie werkdagen na constatering van eventuele gebreken de Leverancier daarvan in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
5.6 In geval van zowel door de Leverancier als door de Wederpartij tijdig geconstateerde beschadigingen van of gebreken aan onverwerkte zaken, neemt de Leverancier de beschadigde zaken terug, en zorgt voor vervanging daarvan, in overeenstemming met wat is overeengekomen. De verplichting van de Wederpartij om de koopprijs te voldoen blijft onaangetast. De Wederpartij heeft recht op schadevergoeding, indien de beschadigingen en/of gebreken de Leverancier kunnen worden toegerekend. Wanneer de Leverancier niet tot vervanging in staat is, zijn beide partijen gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De Wederpartij heeft in dat geval recht op schadevergoeding, wanneer de niet-nakoming een gevolg is van een feit dat volgens de wet voor rekening van de Leverancier komt en er geen sprake is van overmacht.
5.7 Bij levering ”gesteld in het werk” wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de werkzaamheden zijn voltooid; de Leverancier zal de wederpartij daarvan schriftelijk mededeling doen.
5.8 De risico’s gaan bij de levering over van de Leverancier op de Wederpartij, behalve in het geval zoals aangegeven in artikel 7.8 en artikel 11.
5.9 De Leverancier is bevoegd de zaken onder zich te houden en de levering wordt geacht te hebben plaatsgehad wanneer bij levering op de bestemming noch de Wederpartij, noch een door hem aangewezen vertegenwoordiger, aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen. De Wederpartij is verplicht tot vergoeding van de extra kosten die de Leverancier heeft gemaakt in verband met opslag en overige handelingen.
5.10 De Leverancier is bevoegd om de zaken door middel van deelleveranties te leveren, die afzonderlijk naar rato kunnen worden gefactureerd.
5.11 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de Leverancier.
5.12 Wanneer de Leverancier zelf in het werk maten moet vaststellen of gegevens in het werk moet controleren, gaat de levertijd in op het moment waarop redelijkerwijs mag worden verwacht dat de opmeting of controle is geschied. De vastgestelde maten of controlemetingen in het werk worden schriftelijk door de Leverancier aan de Wederpartij bevestigd.
5.13 De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de Leverancier schriftelijk door de Wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij de Leverancier een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. De Leverancier is bij overschrijding van de levertijd, behalve in het geval van overmacht, verplicht de schade van de Wederpartij te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt. De artikelen 11 en 12 van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing.
5.14 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de Wederpartij alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de Leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de Leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.

Artikel 6 – WIJZE VAN TRANSPORT EN AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Tenzij “af werkplaats” wordt geleverd bepaalt de Leverancier de wijze van transport en de verpakking, behalve wanneer de Wederpartij specifieke wensen hieromtrent aan de Leverancier kenbaar heeft gemaakt. Eventuele kosten die met die wensen gepaard gaan zijn voor rekening van de wederpartij.
6.2 Voor zover er op de Leverancier enige aansprakelijkheid rust met betrekking tot het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke transportassuradeuren in de regel verstrekken.

6.3 Beschadigingen aan producten door transportwijze op verzoek van klant zijn voor rekening van klant. 

Artikel 7 – UITVOERING
7.1 De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werkzaamheden, evenals de kosten van het in het werk slijpen of het passend maken zijn alleen dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.
7.2 De Wederpartij is verplicht assistentie te verlenen bij het door de Leverancier opmeten of controleren door peilmaten en stramienlijnen gedetailleerd aan te geven en door al die gegevens te leveren die het de Leverancier mogelijk maken nauwkeurig de maten van het te leveren werk te bepalen.
7.3 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die volgen uit het onjuist aangeven van de in het vorige lid bedoelde peilmaten, stramienlijnen en andere gegevens evenals voor de kosten die voortvloeien uit gebrekkige bouwcoördinatie en/of het onvoldoende voorhanden zijn van overeengekomen faciliteiten bij de Wederpartij.
7.4 Indien verpakking plaatsheeft in kisten, kratten, op pallets of dergelijke, wordt deze verpakking geacht in de levering te zijn begrepen en door de Leverancier niet teruggenomen, tenzij anders is overeengekomen.
7.5 Ruimten waarin materialen moeten worden aangebracht dienen schoon, vrij van verontreiniging en geheel ontruimd, wind- en waterdicht en vorstvrij ter beschikking te worden gesteld. De ruimten dienen bovendien goed verlicht en goed bereikbaar te zijn.
7.6 Bij levering “gesteld in het werk” is, tenzij anders wordt overeengekomen, de wederpartij verplicht aan de Leverancier daar waar nodig het gebruik te verschaffen en te doen verschaffen van steiger- en hijsmaterialen, cementmolen(s), kuipen en metselmaterialen, water, energie en specie, zo nodig met daarbij behorend bedienend personeel, zonder dat de Leverancier daarvoor aan de Wederpartij of derden enige vergoeding schuldig zal zijn.
7.7 Voor rekening en risico van de Wederpartij komen altijd de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde natuursteenwerken tegen alle weersinvloeden die schade zouden kunnen veroorzaken, zoals vorst, regen, zon, enz.
7.8 Wanneer de Wederpartij een bouwonderneming is, is deze verplicht het uitgevoerde werk, alsmede de aanwezige gereedschappen, machines en materialen van de Leverancier te verzekeren tegen alle mogelijke materiële schaden en/of alle mogelijke schaden die daaruit mogen voortvloeien, zoals, en deze opsomming is niet limitatief, vertragingsschade (CAR).

Artikel 8 – KWALITEIT
8.1 Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
8.2 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten levering in verschillende dikten toegestaan.
8.3 Bij andere steensoorten dan zoals bedoeld in artikel 8.2 is een tolerantie in de lengte en breedte van ten hoogste 2,00 mm toegestaan. Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,00 cm is een afwijking van ten hoogste 2,00 mm toegestaan; bij een dikte van 6,0 tot en met 10,00 cm is de toegestane afwijking 3,00 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,00 mm. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor natuurstenen bouwwerken 2
8.4 Wanneer de Leverancier ermee bekend is, dat tegelwerk van steensoorten zoals bedoeld in artikel 8.3 “koud” moeten worden gelegd of gezet, is in afwijking van het bepaalde in artikel 8.3 een tolerantie van 0,5% toegestaan.

Artikel 9 – MEER- EN MINDERWERK
9.1 Van meerwerk is onder meer sprake wanneer:
a. de Wederpartij aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst die een verzwaring of uitbreiding van de activiteiten tot gevolg hebben;
b. de Leverancier aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst omdat dit naar het redelijk oordeel van de leverancier noodzakelijk is:
– voor een goede en vakkundige uitvoering van die activiteiten;
– op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.
9.2 Indien de Leverancier van mening is, dat van meer- of minderwerk sprake is, stelt hij Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, en licht Wederpartij in over de gevolgen voor de prijs waartegen en de termijn waarbinnen de Leverancier aan zijn verplichtingen kan voldoen. De Wederpartij stemt in met meer/minderwerk en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen 2 dagen bij de Leverancier bezwaar heeft gemaakt.
9.3 Een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk die mondeling tot stand is gekomen, zal binnen 2 dagen door de Leverancier schriftelijk worden bevestigd.
9.4 Bij meerdere of mindere levering van materiaal en/of arbeid dan overeengekomen, wordt het meerdere of mindere verrekend tegen de op dat moment bij de Leverancier geldende prijzen.

Artikel 10 – OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Leverancier onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer door de wederpartij van de Leverancier kan worden gevergd.
10.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen c.q. onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers, alsmede wanprestatie gepleegd door toeleveranciers.
10.3 Wanneer de overmacht van tijdelijke aard is, is de Leverancier bevoegd zijn prestatie op te schorten tot de overmachtssituatie is opgeheven. De Wederpartij is niet gerechtigd op deze grond de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bijzondere aard of betekenis van de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Wanneer dat het geval is dient de Wederpartij de Leverancier eerst schriftelijk in gebreke te stellen en de Leverancier een redelijke termijn toe te staan de overeenkomst alsnog na te komen.
10.4 Wanneer de overmachtssituatie van blijvende aard is, zal de Leverancier dat schriftelijk meedelen aan de Wederpartij. Beide partijen zijn in dat geval gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De Leverancier is alleen verplicht de eventuele schade van de Wederpartij te vergoeden, wanneer de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 11 – RETENTIERECHT
11.1 Zolang de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan heeft de Leverancier het recht van terughouding op alle zaken die de Leverancier van de Wederpartij onder zich heeft.
11.2 Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij de Wederpartij.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
– onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de Wederpartij of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is:
– onzorgvuldig gedrag van de Wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij ingeschakelde personen.
12.2 De Leverancier is bovendien niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:
– verstrekte adviezen over verwerking, onderhoud en dergelijke;
– het niet waterdicht zijn van aangebrachte zaken en/of materialen;
– werking van de ondergrond of gebreken daarin;
– verontreiniging door of andere gebreken in of aan door de Wederpartij ter beschikking gestelde materialen.
12.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten de leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt de Leverancier aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden zonder tussenkomst van de Leverancier in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de Wederpartij of diens opdrachtgever dan wel indien het natuurstenen bouwwerk door derden wordt gelicht, afgehaald, verplaatst of bewerkt.
12.4 De aansprakelijkheid van de Leverancier op grond van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
12.5 De aansprakelijkheid van de Leverancier op grond van de overeenkomst omvat nooit bedrijfsschade of andere indirecte schade, met uitzondering van het bepaalde in de volgende twee leden van dit artikel.
12.6 Indien het geleverde door het handelen van de Leverancier onjuist is geplaatst of is beschadigd, en de herstelwerkzaamheden daardoor voor rekening komen van de leverancier, vergoedt de Leverancier in verband met de overlast die de herstelwerkzaamheden met zich meebrengen:
a. een bedrag van € 90,00 per dag, met een maximum van € 4.535,00 voor kosten van het tijdelijk elders onderbrengen van personen die normaal gesproken in de ruimte verblijven waar de herstelwerkzaamheden plaatsvinden;
b. een bedrag van € 450,00 per dag met een maximum van € 22.690,00 wanneer de herstelwerkzaamheden het noodzakelijk maken het bedrijf waar de herstelwerkzaamheden worden verricht geheel of gedeeltelijk te sluiten.
12.7 Wanneer de Leverancier door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, maar de Leverancier daarvoor op grond van de overeenkomst niet aansprakelijk is, vrijwaart de Wederpartij de Leverancier voor die schade. In het geval een CAR-verzekering toepasselijk is, dient de Wederpartij de Leverancier onder die CAR-verzekering te doen begrijpen.

Artikel 13 – RECLAMES MET BETREKKING TOT GEBREKEN
13.1 Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen de in artikel 5.5 genoemde termijn geschieden.
13.2 Na het verstrijken van de termijnen die worden bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt er van uitgegaan dat de Wederpartij het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door de Leverancier niet meer in behandeling genomen.

Artikel 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1 De door de Leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 15 – INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1 De constructietekeningen, schema’s, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van de Leverancier. Verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de Leverancier.
15.2 De Wederpartij vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi of licentierecht of enig ander recht, in verband met door de Leverancier geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer de Leverancier die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die de Leverancier door of namens de Wederpartij bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

15.3 Productafbeeldingen in webshop zijn renders (3D tekeningen) gebaseerd op bestaande platen natuursteen. 

Artikel 16 – BETALING
16.1 Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling geheel vooraf plaatsvinden als bestelling in de webshop. 
16.2 Wanneer de Wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de Wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting c.q. schuldvergelijking is uitgesloten.
16.3 Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet verreist. Wederpartij is aan de Leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een gehele maand.
16.4 De buitengerechtelijke kosten die de Leverancier moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst af te dwingen, komen voor rekening van de Wederpartij. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand. De incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim intreedt, met een minimum van € 225,00.
16.5 Iedere betaling door de Wederpartij dient primair om de door hem verschuldigde vertragingsrente en de door de Leverancier gemaakte invorderingskosten te voldoen en wordt pas daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering.
16.6 Zonder nadere ingebrekestelling heeft de Leverancier het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer Wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden;
c. zijn onderneming beëindigt of deze geheel of gedeeltelijk overdraagt of inbrengt in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn onderneming;
d. een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.
In geval van niet (tijdige) betaling heeft de Leverancier het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat de Wederpartij zijn verplichtingen geheel is nagekomen, of om de al door hem geleverde zaken door middel van een schriftelijke verklaring terug te vorderen, waardoor de koop ontbonden zal zijn.

Artikel 17 – GESCHILLEN
17.1 Deze algemene voorwaarden, de door de Leverancier en de Wederpartij gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten, terwijl de werking van mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken door partijen kan worden uitgesloten.
17.2 Alle geschillen die ontstaan tussen de Leverancier en de Wederpartij over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door:
a. bindend advies van de Geschillencommissie Natuursteen volgens het daarvoor vastgestelde reglement indien partijen daartoe gezamenlijk besluiten
of
b. de bevoegde rechter